666 987 745
biuro@ekoft.pl

\\ REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

§ 1. [Postanowienia ogólne]

1. Poniższy Regulamin Usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez firmę eKoft Beata Pożarlik

2. Dostawcą usługi jest eKoft Beata Pożarlik, ul. Jana z Czerniny 5 db, 64-130 Rydzyna, Nip 6372087590

3. Aby korzystać z usługi Newsletter potrzebny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

§ 2. [Przedmiot usługi]

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez firmę eKoft na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty firmy oraz informacji branżowych.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z firma eKoft, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa powyżej.

3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 3. [Warunki korzystania]

1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która poda swoje imię, swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do firmy eKoft oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.

§ 4. [Czas trwania usługi]

1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia z wolą rezygnacji na adres e-mail biuro@ekoft.pl.

4. Firma eKoft ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

§ 5. [Dane osobowe]

1. Firma eKoft jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.

5. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter.

6. Firma eKoft zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez firmę eKoft przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§ 6. [Reklamacje]

1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy biuro@ekoft.pl

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

3. Firma eKoft rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.